Articles

Priming of Solanum Tuberosum in vitro plants with PVY-specific interfering RNAs activates anti-viral resistance

M. Sutula, T. Khosnutdinova, Yе. Zhakmanova, G. Dolanbayeva , X. Bogdanova, Ye. Yessilbekova , G. Komekova , Zh. Kabatayeva

MAIN EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF PANCREATIC CANCER IN KAZAKHSTAN

F. Fazyl , D Begimbetova , K. Batyrbekov , Z. Spataev , Sh. Aitbaev , D. Sarbassov