Articles

EFFECT OF FOOD ON THE SYNTHESIS OF TRIMETHYLAMINE N-OXIDE IN THE BODY

T.A. Sinyukova, L.V. Kovalenko, N.S. Kavushevskaya, D.A. Lozhkin, V.A. Shestakova

GENETIC VARIATIONS OF NUTRITION RELATED GENES AND FOOD PREFERENCES IN THE KAZAKHS OF KAZAKHSTAN

N. Sikhayeva, Y. Talzhanov, Zh Dzharmukanov, A. Shevtsov, E. Zholdybayeva , R. Karabayeva, V. Benberin, M. Filipenko, Y. Ramankulov

MLVA GENOTYPING OF B. ANTHRACIS IN THE FORMATION OF A COLLECTION OF REPRESENTATIVE STRAINS

T.B. Karibaev, M.A. Berdikulov, R.N. Kuspekov , A.G. Tegzhanov, D.A. Tokaeva, A.S. Tashkenbaev, T.B. Birzhanov, Zh.Zh. Aitzhanov, N.M. Zhumakhmet, N. Ispullaev , T.E. Kozhakhmetova, F.E. Suraganova