Articles

The p60 recombinant antigen of Listeria monocytogenes

K.N. Mukantayev , A. Begaliyeva , B. Inirbay , G. Raiymbek , D. Kazyken , G.Zh. Segizbayeva , A.B. Shevtsov , K.K. Mukanov

IMPROVEMENT OF INNER SOYBEAN DISEASE RESISTANCE BY GENETIC ENGINEERING OF THE PHENYLPROPANOID CYCLE: MOLECULAR DETECTION OF TRANSGENIC PLANTS

О.I. Kershanskaya , М.А. Abdulzhanova , G.L. Esenbaeva , D.S. Nelidova , O.V. Zernova , V.V. Lozovaya , J.M. Widholm