Articles

APTAMERS AND THEIR APPLICATIONS IN BIOLOGY AND BIOMEDICINE

M.K. Imanbekova , G.S. Stybayeva , A. Revzin , E.V. Zholdybaeva

DIPEPTIDYL PEPTIDASE-4 INHIBITORS: SENSITIVITY MARKERS

A.N. Iskakova , A.M. Aitkulova , N.S. Sikhayeva , A.A. Romanova , L. Maratkyzy , Zh.A. Akanov , E.V. Zholdybayeva

DE NOVO SYNTHESIS OF A PLASMID CONTAINING THE Chlamydia abortus OUTER MEMBRANE PROTEIN A (OMP A) GENE

A.T. Zhumabek , А.А. Zhylkibayev , А.D. Kairzhanova , S.Z. Eskendirova , Sh.А. Manabayeva , А.B. Shevtsov

ANALYSIS OF THE GENETIC HOMOGENEITY OF Bacillus anthracis VACCINE STRAINS STI-1 AND B. anthracis 55-VNIIVViM BY MLVA-25

A.D. Kairzhanova , T.B. Karibaev , V.B. Shvedyuk , S.B. Tyulegenov , M.K. Zharova , E.S. Shevtsova , M.A. Kuibagarov , А.B. Shevtsov

PCR OPTIMIZATION PROTOCOL ALGORITHM FOR IDENTIFICATION OF MICROORGANISMS USING Pasteurella multocida

A.O. Amirgazin , V.B. Shvedyuk , M.A. Kuibagarov , T.B. Karibaev , A.B. Shevtsov

TRANSCRIPTIONAL RESPONSE OF THE MULTIDRUG RESISTANT Staphylococcus aureus FOLLOWING FS-1 EXPOSURE

I.S. Korotetskiy , S.V. Shilov , S.V. Shvidko , A.B. Jumagaziyeva , N.A. Suldina , N.V. Korotetskaya , A.I. Ilin , O.N. Reva