Articles

APTAMERS AND THEIR APPLICATIONS IN BIOLOGY AND BIOMEDICINE

M.K. Imanbekova G.S. Stybayeva A. Revzin E.V. Zholdybaeva

DIPEPTIDYL PEPTIDASE-4 INHIBITORS: SENSITIVITY MARKERS

A.N. Iskakova A.M. Aitkulova N.S. Sikhayeva A.A. Romanova L. Maratkyzy Zh.A. Akanov E.V. Zholdybayeva

DE NOVO SYNTHESIS OF A PLASMID CONTAINING THE Chlamydia abortus OUTER MEMBRANE PROTEIN A (OMP A) GENE

A.T. Zhumabek А.А. Zhylkibayev А.D. Kairzhanova S.Z. Eskendirova Sh.А. Manabayeva А.B. Shevtsov

ANALYSIS OF THE GENETIC HOMOGENEITY OF Bacillus anthracis VACCINE STRAINS STI-1 AND B. anthracis 55-VNIIVViM BY MLVA-25

A.D. Kairzhanova T.B. Karibaev V.B. Shvedyuk S.B. Tyulegenov M.K. Zharova E.S. Shevtsova M.A. Kuibagarov А.B. Shevtsov

PCR OPTIMIZATION PROTOCOL ALGORITHM FOR IDENTIFICATION OF MICROORGANISMS USING Pasteurella multocida

A.O. Amirgazin V.B. Shvedyuk M.A. Kuibagarov T.B. Karibaev A.B. Shevtsov

TRANSCRIPTIONAL RESPONSE OF THE MULTIDRUG RESISTANT Staphylococcus aureus FOLLOWING FS-1 EXPOSURE

I.S. Korotetskiy S.V. Shilov S.V. Shvidko A.B. Jumagaziyeva N.A. Suldina N.V. Korotetskaya A.I. Ilin O.N. Reva