Articles

STANDARTIZATION OF IMMUNOGENICITY OF INACTIVATED VACCINE QAZVAC AGAINST CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 FROM AN EPIDEMIOLOGICALLY RELEVANT STRAIN

B.Sh. Myrzakhmetova G.A. Zhapparova K.B. Bissenbayeva A.S. Toytanova M.S. Tuyskanova G.D. Nakhanova S.Sh. Nurabayev K.D. Zhugunissov L.B. Kutumbetov

PHENOTYPIC AND GENETIC DIVERSITY OF ENTEROVIRUSES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2003-2022

N.V. Paklonskaya T.V. Amvrosieva Z.F. Bogush Yu.A. Shilova Yu.B. Koltunova A.M. Dashkevich V.V. Zapolskaya E.P. Kishkurno