Articles

STANDARTIZATION OF IMMUNOGENICITY OF INACTIVATED VACCINE QAZVAC AGAINST CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 FROM AN EPIDEMIOLOGICALLY RELEVANT STRAIN

B.Sh. Myrzakhmetova, G.A. Zhapparova , K.B. Bissenbayeva , A.S. Toytanova , M.S. Tuyskanova , G.D. Nakhanova , S.Sh. Nurabayev , K.D. Zhugunissov , L.B. Kutumbetov

INFLUENCE OF LOW POSITIVE TEMPERATURES ON ANATOMICAL CHARACTERISTICS JUGLANS REGIA L. IN VITRO MICROCLONES

N.V. Terletskaya, M. Yerbay, E.A. Shadenova, N.K. Korbozova, I. Nazarova, Ju.A. Litvinenko, N.O. Kudrina

PHENOTYPIC AND GENETIC DIVERSITY OF ENTEROVIRUSES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2003-2022

N.V. Paklonskaya, T.V. Amvrosieva, Z.F. Bogush, Yu.A. Shilova, Yu.B. Koltunova, A.M. Dashkevich, V.V. Zapolskaya, E.P. Kishkurno