Articles

OBTAINING AND DETERMINATION OF IMMUNOGENIC PROPERTIES OF TRX-PD-1 RECOMBINANT PROTEIN

Zh. Adish , K.N. Mukantaev, K.A. Tursunov , G.K. Kaukabayeva , D.B. Kanaev , Ye.M. Ramankulov, K.K. Mukanov

OBTAINING RECOMBINANT EXTRACELLULAR FRAGMENTS OF GPR161 RECEPTOR

D.B. Kanaev , K.K. Mukanov, Zh. Adish , L. Tokhtarova , S. Zhumabekova , B. Inirbay , K.A. Tursunov , Ye.M. Ramankulov , K.N. Mukantayev

EFFECTS OF PLANT PREPARATIONS OF PURE SAPONINS AND METHOXYFLAVONOIDS ON THE EXPRESSION OF IMMUNE RESPONSE GENES

A.S. Turmagambetova , A.P. Bogoyavlenskyi, P.G. Alexyuk , M.S. Alexyuk, E.S. Omirtaeva , N.S. Sokolova , I.A. Zaitseva , V.E. Berezin

DIAGNOSIS OF POTATO VIRUSES IN KAZAKHSTAN: MOLECULAR CHARACTERISATION OF ISOLATES

O.V. Karpova , A.M. Alexandrova , R.M. Nargilova , R.V. Kryldakov , E.M. Yekaterinskaya , N.V. Romadanova , S.V. Kushnarenko , B.K. Iskakov

ISOLATION AND STUDY OF A RECOMBINANT CARBOHYDRASE XYLANASE FROM BACILLUS LICHENIFORMIS

A.K. Kiribayeva , B.A. Mukanov , S.D. Baduanova, D.V. Silayev , Ye.M Ramankulov, B.B. Khassenov

OBTAINING STRAIN-PRODUCER OF RECOMBINANT HEXON OF BOVINE ADENOVIRUS TYPE 3

K.N. Mukantayev , K.A. Tursunov , D.B. Kanayev, L. Tokhtarova, Ye. M. Ramankulov, K. K. Mukanov