Articles

EFFECTIVE CLONAL MICROPROPAGATION OF MALUS SIEVERSII FROM SEEDS

L. Yerbolova, S. Baizhumanova , A. Rakhatkyzy, K. Aubakirova, Zh. Bakytzhanova , S. Kazybayeva , Zh. Kadirsizova , N. Galiakparov

Milk-clotting activity of recombinant bovine and camel chymosin for cow’s, goat’s and ewes’ milk

Zh. Akishev, S. Aktayeva, Yu. Shamsiyeva , A. Tursunbekova, B. Kalemshariv , T. Tultabayeva, B. Khassenov