DEVELOPMENT OF AN ENZYME IMMUNOASSAY DIAGNOSTIC TEST FOR DETECTION OF FIRE BLIGHT PATHOGEN Erwinia amylovora

Main Article Content

Authors

M.A. Azhіmahan

JSC «S.Seifullin Kazakh Agro Technical University», Pobedy, 62, Astana, 010000, Kazakhstan

U.A. Varisev

SSI All-Russian research institute of potato farming by A.G.Lorh, villageKorenevo, str. Lorch, 23, Moscow Region, 140052, Russian Federation

N.V. Drenova

SSI «All-Russian Plant Quarantine Centre», Ramenskoye district, villageBykovo,str. Border, 32, Moscow Region, 140150, Russian Federation

V.T. Khasanov

JSC «S.Seifullin Kazakh Agro Technical University», Pobedy, 62, Astana, 010000, Kazakhstan

A.A. Dzhaymurzina

LLP «Kazakh Research Institute of plant protection and quarantine», Karasai district, village Rakhat, str. Kazybekbi, 1, Almatyregion, 040924, Kazakhstan

A.K. Tuleeva

JSC «S.Seifullin Kazakh Agro Technical University», Pobedy, 62, Astana, 010000, Kazakhstan

Zh.Z. Umiralieva

LLP «Kazakh Research Institute of plant protection and quarantine», Karasai district, village Rakhat, str. Kazybekbi, 1, Almatyregion, 040924, Kazakhstan

Abstract

We designed a test system for the immunofermental analysis of Erwinia amylovora, the causative agent of fire blight in fruit crops. We isolated bacteria from fruit samples cultivated in the Uigur district of Almaty, Kazakhstan. For the selection of causative agent to the studied bacterium on different nourishing environments, the best a Levanovaya environment appeared of environments further is an environment of КingaB In and potato agar. We isolated bacteria and identified their species, using real-time polymerase chain reaction (RT-PCR). Immunization of laboratory animals’ suspension of bacterial cages was carried out (anti-gene). For the receipt of specific antiserums used the strain of СFBP 1430 (Bielefeld, France, isolated в1972, author SamsonR.) from collection of E. amylovora FGBU ‘VNIIKR’.Antiserum with a specific caption 1: 107 in ELISA was received. Erwinia amylovora specific for immunoglobulin from which they were emitted and conjugates of antibodies with high cleaning peroxidase of horseradish were prepared. The sandwich ELISA exhibited a sensitivity of 8 x 104 cells/mL, which exceeds the sensitivity of the commercial analog. Test systems were compared based on their sensitivity and specificity to various strains of E. amylovora, isolated from the Russian Federation, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldova, Poland, and France, as well as other species of the genus Enterobacteriaceae from FGBU ‘VNIIKR’.The strain CFBP 1430 was used as a control.

Keywords

burn fruit crops, Erwinia amylovora, antigen, antibody, immunisation, ELISA, testsystem

Article Details

References

Beda na nashiyabloki [Elektronnyyresurs]. 2013. URL: URL obrashcheniya: 25.02.2016).

Informatsiya o provedeniimeropriyatiypovyyavleniyu. lokalizatsiiilikvidatsiikarantinnykhvrediteley. bolezneyrasteniyisornyakovza 2014 god/ OfitsialnyysaytMinisterstvaselskogokhozyaystvaKazakhstana.URL: URL obrashcheniya: 25.02.2016).

Informatsiya o provedeniimeropriyatiypovyyavleniyu. lokalizatsiiilikvidatsiikarantinnykhvrediteley. bolezneyrasteniyisornyakovposostoyaniyuna 09 oktyabrya 2015 goda/ OfitsialnyysaytMinisterstvaselskogokhozyaystvaKazakhstana.URL: URL obrashcheniya: 25.02.2016).

Drenova N.V., Isin M.M.,Dzhaymurzina A.A.et al.Ozhogplodovykhkultur v Respublike Kazakhstan. Karantinrasteniy.Naukaipraktika,2013,no. 3, pp. 39-44.

Mezhgosudarstvennyystandart.Metodicheskiyerekomendatsiipovyyavleniyubakterialnogoozhogaplodovykhkultur. FGBU «VNIIKR», EASS,8. Moskva, Москва 2010 г.,p. 6.

Kolychev N.M. Veterinarnayamikrobiologiyaiimmunologiya. Omsk,Izd. OmGAU, 1996, pp.184-212.

Shternshis M.V.,Tomilova L.G..,Andreyeva I.V. Biotekhnologiya v zashchiterasteniy. Novosibirsk, 2001, pp. 26-35.

VaritsevYu.A., Belov G.L., Uskov A.I. et al. Metodicheskiyeukazaniyapodiagnostikevozbuditeleychernoynozhki (Erwiniacarotovora(Jones) Bergey et al.) ikoltsevoygnilikartofelya (Clavibactermichiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. etKotth.) Skaptassonet Burk.) metodamiimmunofermentnogoanaliza,immunofluorestsentnoymikroskopiiipolimeraznoytsepnoyreaktsii. Moscow,VNII kartofelnogokhozyaystva, 2003, 33 p.