Paklonskaya, N.V., T.V. Amvrosieva, Z.F. Bogush, Yu.A. Shilova, Yu.B. Koltunova, A.M. Dashkevich, V.V. Zapolskaya, and E.P. Kishkurno. “PHENOTYPIC AND GENETIC DIVERSITY OF ENTEROVIRUSES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2003-2022”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 4 (December 28, 2023): 64–76. Accessed April 17, 2024. https://biotechlink.org/index.php/journal/article/view/506.