Zeinulin , M., M. Amanzholova, A. Shaizadinova, and S. Abeldenov. “Advancement in Staphylococcus Aureus Detection Using a RPA-CRISPR-Cas12a Fluorescent Assay Technology”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 3, Oct. 2023, pp. 23-28, doi:10.11134/btp.3.2023.3.