Paklonskaya, N., T. Amvrosieva, Z. Bogush, Y. Shilova, Y. . Koltunova, A. Dashkevich, V. Zapolskaya, and E. Kishkurno. “PHENOTYPIC AND GENETIC DIVERSITY OF ENTEROVIRUSES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2003-2022”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 4, Dec. 2023, pp. 64-76, doi:10.11134/btp.4.2023.7.