Sikhayeva, N. ., Y. Talzhanov, Z. Dzharmukanov, A. Shevtsov, E. Zholdybayeva, R. Karabayeva, V. Benberin, M. Filipenko, and Y. Ramankulov. “GENETIC VARIATIONS OF NUTRITION RELATED GENES AND FOOD PREFERENCES IN THE KAZAKHS OF KAZAKHSTAN”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 4, Dec. 2021, doi:10.11134/btp.4.2021.2.