Yerzhanova, N., I. Iskakova, G. Zauatbayeva, V. Keyer, and N. Sarina. “ISOLATION AND PURIFICATION OF PREGNANCY-ASSOCIATED GLYCOPROTEINS”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 4, Oct. 2022, pp. 69-74, doi:10.11134/btp.4.2022.9.