[1]
A. Bulashev, S. Serikova, and S. . Eskendirova, “ANTI-IDIOTYPIC ANTIBODIES IN DIAGNOSIS OF OPISTHORCHIASIS”, Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 1, Mar. 2014.