[1]
Turdiyev Т., S. Frolov, G. Madiyeva, N. Rymkhanova, and I. Kovalchuk, “CRYOPRESERVATION OF PEAR MERISTEMATIC TISSUES ”, Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 4, Dec. 2017.