Paklonskaya, N., Amvrosieva, T., Bogush, Z., Shilova, Y., Koltunova, Y. ., Dashkevich, A., Zapolskaya, V. and Kishkurno, E. (2023) “PHENOTYPIC AND GENETIC DIVERSITY OF ENTEROVIRUSES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2003-2022”, Eurasian Journal of Applied Biotechnology, (4), pp. 64–76. doi: 10.11134/btp.4.2023.7.