Terletskaya, N., Kobylina, T. and Kenzhebayeva, Z. (2021) “INFLUENCE OF ABIOTIC STRESS FACTORS ON THE HYDRATION OF PLANT TISSUES OF SEDUM HYBRIDUM L. (AIZOPSIS HYBRIDA (L.) GRULICH)”, Eurasian Journal of Applied Biotechnology, (3). doi: 10.11134/btp.3.2021.5.