Yerzhanova, N., Iskakova, I., Zauatbayeva , G., Keyer , V. and Sarina , N. (2022) “ISOLATION AND PURIFICATION OF PREGNANCY-ASSOCIATED GLYCOPROTEINS”, Eurasian Journal of Applied Biotechnology, (4), pp. 69–74. doi: 10.11134/btp.4.2022.9.