Zeinulin , M., M. Amanzholova, A. Shaizadinova, and S. Abeldenov. 2023. “Advancement in Staphylococcus Aureus Detection Using a RPA-CRISPR-Cas12a Fluorescent Assay Technology”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 3 (October):23-28. https://doi.org/10.11134/btp.3.2023.3.