Paklonskaya, N.V., T.V. Amvrosieva, Z.F. Bogush, Yu.A. Shilova, Yu.B. Koltunova, A.M. Dashkevich, V.V. Zapolskaya, and E.P. Kishkurno. 2023. “PHENOTYPIC AND GENETIC DIVERSITY OF ENTEROVIRUSES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2003-2022”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 4 (December):64-76. https://doi.org/10.11134/btp.4.2023.7.