Paklonskaya, N.V., T.V. Amvrosieva, I.V. Belskaya, Yu.B. Kaltunova, Yu.B. Kaltunova, and Yu.A. Shilova. 2021. “RECOMBINANT NOROVIRUS GIIP16 POLYMERASE GENOTYPES WERE PREDOMINANT ETIOLOGIC AGENTS OF ACUTE GASTROENTERITIS IN BELARUS IN 2016 -2021”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 4 (December). https://doi.org/10.11134/btp.4.2021.3.