Sikhayeva, N., Y. Talzhanov, Zh Dzharmukanov, A. Shevtsov, E. Zholdybayeva, R. Karabayeva, V. Benberin, M. Filipenko, and Y. Ramankulov. 2021. “GENETIC VARIATIONS OF NUTRITION RELATED GENES AND FOOD PREFERENCES IN THE KAZAKHS OF KAZAKHSTAN”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 4 (December). https://doi.org/10.11134/btp.4.2021.2.