Yerzhanova, N., I. Iskakova, G. Zauatbayeva, V. Keyer, and N. Sarina. 2022. “ISOLATION AND PURIFICATION OF PREGNANCY-ASSOCIATED GLYCOPROTEINS”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 4 (October):69-74. https://doi.org/10.11134/btp.4.2022.9.