Amalova, A., Yu. Genievskaya, S. Abugalieva, V. Chudinov, and Ye. Turuspekov. 2022. “VALIDATION OF MARKER-TRAIT ASSOCIATIONS IN SIX-ROWED BARLEY LINES BRED IN KAZAKHSTAN”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 4 (October):40-48. https://doi.org/10.11134/btp.4.2022.5.