Genievskaya, Yu., Sh. Almerekova, V. Chudinov, Ye. Turuspekov, and S. Abugalieva. 2022. “Validation of KASP Assays Associated With Barley Adaptation and Productivity Traits”. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, no. 3 (September):64-74. https://doi.org/10.11134/btp.3.2022.8.