Zeinulin , M., Amanzholova , M., Shaizadinova , A., & Abeldenov, S. (2023). Advancement in Staphylococcus aureus Detection Using a RPA-CRISPR-Cas12a Fluorescent Assay Technology. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, (3), 23–28. https://doi.org/10.11134/btp.3.2023.3