Paklonskaya, N., Amvrosieva, T., Bogush, Z., Shilova, Y., Koltunova, Y. ., Dashkevich, A., Zapolskaya, V., & Kishkurno, E. (2023). PHENOTYPIC AND GENETIC DIVERSITY OF ENTEROVIRUSES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2003-2022. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, (4), 64–76. https://doi.org/10.11134/btp.4.2023.7