Sikhayeva, N. ., Talzhanov, Y., Dzharmukanov, Z., Shevtsov, A., Zholdybayeva , E., Karabayeva, R., Benberin, V., Filipenko, M., & Ramankulov, Y. (2021). GENETIC VARIATIONS OF NUTRITION RELATED GENES AND FOOD PREFERENCES IN THE KAZAKHS OF KAZAKHSTAN. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, (4). https://doi.org/10.11134/btp.4.2021.2