Terletskaya, N., Kobylina, T., & Kenzhebayeva, Z. (2021). INFLUENCE OF ABIOTIC STRESS FACTORS ON THE HYDRATION OF PLANT TISSUES OF SEDUM HYBRIDUM L. (AIZOPSIS HYBRIDA (L.) GRULICH). Eurasian Journal of Applied Biotechnology, (3). https://doi.org/10.11134/btp.3.2021.5