Yerzhanova, N., Iskakova, I., Zauatbayeva , G., Keyer , V., & Sarina , N. (2022). ISOLATION AND PURIFICATION OF PREGNANCY-ASSOCIATED GLYCOPROTEINS. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, (4), 69–74. https://doi.org/10.11134/btp.4.2022.9