Genievskaya, Y., Almerekova, S., Chudinov, V., Turuspekov, Y., & Abugalieva, S. (2022). Validation of KASP assays associated with barley adaptation and productivity traits. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, (3), 64–74. https://doi.org/10.11134/btp.3.2022.8