Sarsen, A., Akishev, Z., Saginova, M., Sultankulov, B., & Khassenov, B. (2021). Modification Of Taq DNA Polymerase with Improved Elongation Ability. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, (1). https://doi.org/10.11134/btp.1.2021.4