(1)
Zeinulin , M.; Amanzholova , M.; Shaizadinova , A.; Abeldenov, S. Advancement in Staphylococcus Aureus Detection Using a RPA-CRISPR-Cas12a Fluorescent Assay Technology. Eurasian Journal of Applied Biotechnology 2023, 23-28.