(1)
Sikhayeva, N. .; Talzhanov, Y.; Dzharmukanov, Z.; Shevtsov, A.; Zholdybayeva , E.; Karabayeva, R.; Benberin, V.; Filipenko, M.; Ramankulov, Y. GENETIC VARIATIONS OF NUTRITION RELATED GENES AND FOOD PREFERENCES IN THE KAZAKHS OF KAZAKHSTAN. Eurasian Journal of Applied Biotechnology 2021.