(1)
Terletskaya, N.; Kobylina, T.; Kenzhebayeva, Z. INFLUENCE OF ABIOTIC STRESS FACTORS ON THE HYDRATION OF PLANT TISSUES OF SEDUM HYBRIDUM L. (AIZOPSIS HYBRIDA (L.) GRULICH). Eurasian Journal of Applied Biotechnology 2021.