(1)
Yerzhanova, N.; Iskakova, I.; Zauatbayeva , G.; Keyer , V.; Sarina , N. ISOLATION AND PURIFICATION OF PREGNANCY-ASSOCIATED GLYCOPROTEINS. Eurasian Journal of Applied Biotechnology 2022, 69-74.