(1)
Sarsen, A.; Akishev, Z.; Saginova, M.; Sultankulov, B.; Khassenov, B. Modification Of Taq DNA Polymerase With Improved Elongation Ability. Eurasian Journal of Applied Biotechnology 2021.