(1)
Bulashev , A.; Serikova , S.; Eskendirova , S. . ANTI-IDIOTYPIC ANTIBODIES IN DIAGNOSIS OF OPISTHORCHIASIS. Eurasian Journal of Applied Biotechnology 2014.