(1)
Turdiyev ΠΆ.; Frolov , S.; Madiyeva , G.; Rymkhanova , N.; Kovalchuk , I. CRYOPRESERVATION OF PEAR MERISTEMATIC TISSUES. Eurasian Journal of Applied Biotechnology 2017.