[1]
Paklonskaya, N., Amvrosieva, T., Bogush, Z., Shilova, Y., Koltunova, Y. , Dashkevich, A., Zapolskaya, V. and Kishkurno, E. 2023. PHENOTYPIC AND GENETIC DIVERSITY OF ENTEROVIRUSES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2003-2022. Eurasian Journal of Applied Biotechnology. 4 (Dec. 2023), 64–76. DOI:https://doi.org/10.11134/btp.4.2023.7.