[1]
Sikhayeva, N. , Talzhanov, Y., Dzharmukanov, Z., Shevtsov, A., Zholdybayeva , E., Karabayeva, R., Benberin, V., Filipenko, M. and Ramankulov, Y. 2021. GENETIC VARIATIONS OF NUTRITION RELATED GENES AND FOOD PREFERENCES IN THE KAZAKHS OF KAZAKHSTAN. Eurasian Journal of Applied Biotechnology. 4 (Dec. 2021). DOI:https://doi.org/10.11134/btp.4.2021.2.