[1]
Yerzhanova, N., Iskakova, I., Zauatbayeva , G., Keyer , V. and Sarina , N. 2022. ISOLATION AND PURIFICATION OF PREGNANCY-ASSOCIATED GLYCOPROTEINS. Eurasian Journal of Applied Biotechnology. 4 (Oct. 2022), 69–74. DOI:https://doi.org/10.11134/btp.4.2022.9.