[1]
Turdiyev ΠΆ., Frolov , S., Madiyeva , G., Rymkhanova , N. and Kovalchuk , I. 2017. CRYOPRESERVATION OF PEAR MERISTEMATIC TISSUES . Eurasian Journal of Applied Biotechnology. 4 (Dec. 2017).